fbpx

Regulamin uczestnictwa w Słodkiej Konferencji

 1. Organizatorem konferencji jest URS Studia siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną, posiadająca nr NIP: 7582158954, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich uczestników konferencji oraz w odpowiednim zakresie osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w szkoleniu.

  3. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie pełnej płatności ceny Konferencji na warunkach i w terminach określonych w Formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa w Konferencji. Rachunek lub Faktura VAT obejmująca cenę konferencji będzie możliwa do otrzymania po zaznaczeniu odpowiedniego pola podczas zakupu biletów lub zostanie wystawiona przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania zapłaty za szkolenie i zostanie przesłana mailem na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

   4. Cena konferencji obejmuje: udział w konferencji i przerwy kawowe. Cena konferencji nie obejmuje dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania w czasie trwania konferencji.

    5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji w programie konferencji oraz do zmiany osoby prelegenta w każdym czasie.

    6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w planowanym terminie z przyczyn od niego niezależnych (takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba lub niedyspozycja prelegenta, niedostępność w danym terminie odpowiedniego prelegenta, niedostępność Sali spełniającej wymogi Organizatora do przeprowadzenia konferencji, liczba zgłoszeń uczestników w liczbie mniejszej niż 50 osób). W wypadku odwołania konferencji, Organizator zaproponuje uczestnikowi  (mailowo) w terminie 7 dni inny termin realizacji konferencji, a w przypadku braku akceptacji przez uczestnika nowego terminu konferencji dokona na jego rzecz zwrotu uiszczenia ceny konferencji. Niezłożenie przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie braku akceptacji nowego terminu konferencji w terminie 7 dni, licząc od otrzymania stosownej informacji od Organizatora, stanowi akceptację nowego terminu konferencji. Konferencja w nowym terminie przeprowadzone zostanie na tych samych warunkach z zastrzeżeniem punktu 7 i 8 niniejszego Regulaminu.

    7. Organizator uprawniony jest do zmiany ceny konferencji, pod warunkiem poinformowania uczestnika przynajmniej na 40 dni przed zakładanym terminem konferencji, wraz z podaniem przyczyny. W takim wypadku uczestnik uprawniony jest, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianie ceny konferencji, do rezygnacji z konferencji i żądania zwrotu uiszczonej ceny konferencji. Brak oświadczenia uczestnika w powyższym terminie stanowi przyjęcie nowej oferty cenowej.

    8. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie nie krótszym niż 30 dni roboczych przed przewidzianą datą odbycia konferencji. W takim wypadku uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu całej wpłaconej przez niego tytułem ceny konferencji kwoty z zastrzeżeniem punktu 10 i 11.

    9. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 30 dni roboczych przed przewidzianą datą odbycia konferencji, lub braku uczestnictwa w konferencji, Organizator uprawniony jest do zatrzymania całej ceny konferencji. Jednakże uczestnictwo przysługuje jednorazowe prawo do zmiany terminu uczestnictwa w Konferencji bez utraty uiszczonej ceny.

    10. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji, o którym mowa w punkcie 8 niniejszego Regulaminu, Organizator uprawniony jest do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 20% ceny konferencji tytułem kary umownej, oraz potrącenia tak powstałej wierzytelności z wierzytelnością uczestnika z tytułu zwrotu uiszczonej ceny konferencji. W przypadku, kiedy zapłata tytułem ceny konferencji nie została wcześniej uiszczona, kara umowna płatna jest w terminie 8 dni od daty doręczenia uczestnikowi noty obciążeniowej.

    11. W przypadku rezygnacji uczestnika, który zakupił pakiet uzupełniający („pakiet standard”, „pakiet standard plus 2”, „pakiet VIP 3” ) z udziału w konferencji nie przysługuje mu prawo do zwrotu ceny uiszczonej tytułem zapłaty za wyżej wymieniony pakiet. Nie przysługuje także prawo do przeniesienia wyżej wymienionego pakietu na kolejny termin wydarzenia.

    12. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia (za wyjątkiem wypadków wyraźnie wymienionych) składane przez Uczestnika dokonywane będą w formie elektronicznej na adres Organizatora: bilety@slodkakonferencja.pl

    13. Uczestnikom konferencji zabrania się fotografowania i nagrywania konferencji, w szczególności przy użyciu aparatury rejestrującej obraz i dźwięk (w tym również przy użyciu telefonów komórkowych), chyba że Organizator zezwoli na rejestrowanie dźwięku lub obrazu. Zgoda organizatora powinna zostać udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nieprzestrzeganie regulaminu w tym zakresie uprawnia Organizatora do natychmiastowego wydalenia uczestnika ze konferencji, bez prawa do zwrotu uiszczonej ceny konferencji.

    14. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na utrwalenie przebiegu konferencji przez Organizatora za pomocą aparatury rejestrującej dźwięk i obraz lub tylko dźwięk, a nadto utrwalenie przebiegu konferencji za pomocą zdjęć.

    15. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na filmowanie, fotografowanie oraz używanie swojego wizerunku, a także przenosi nieodpłatnie na Organizatora prawa autorskie oraz prawa pokrewne do rozporządzania i korzystania z wszystkich swoich występów i wywiadów wykonywanych/udzielanych w związku z konferencją lub w jego trakcie, oraz tak zarejestrowanych nagrań audiowizualnych, dźwiękowych (dalej również jako: „Nagrania”). Uczestnik przenosi na Organizatora prawo do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z wyżej wymienionych Nagrań, w całości lub w części na całym świecie we wszystkich mediach, włącznie z prawem do ich zarejestrowania, utrwalenia i zwielokrotnienia każdą techniką, wprowadzania do obrotu, nadawania i reemitowania telewizyjnego, wykorzystywania w sieci Internet oraz sieciach telefonii komórkowej, VOD.

    16. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora i zezwalanie przez niego innym osobom na wykorzystywanie swojego imienia, nazwiska, głosu, wizerunku oraz faktów biograficznych udostępnionych Organizatorowi podczas lub w związku z konferencją, we wszystkich celach prawnie dozwolonych, w tym także w celach reklamowych, marketingowych i promocyjnych Organizatora.

    17. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz przekazanie danych innym podmiotom do celów wynikających z regulaminu Konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r, nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnicy mają prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.